Preview Mode Links will not work in preview mode

Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Nov 17, 2019

Mae’r bennod hon yn canolbwyntio ar ddisgwyliadau amgylcheddol newydd i ffermwyr yng Nghymru yn enwedig o ran rheoli maetholion. O'r 1af Ionawr 2020, bydd rheolau newydd yn cael eu cyflwyno i reoli pan fydd nitrogen a gwrtaith yn cael ei wasgaru ar y tir, faint o gapasiti storio sydd ei angen ar gyfer slyri yn ogystal...


Nov 17, 2019

This episode focusses on the new environmental expectations of farmers in Wales particularly around the management of nutrients. From the 1st January 2020, new rules will be introduced to control when nitrogen and organic fertilisers are spread on the land, how much storage capacity is required for slurry as well as the...


Nov 3, 2019

Mae’r bennod hon yn dod o ardal Adfa ger y Drenewydd, cartref John Yoemans ai deulu ar Fferm Llwyn y Brain. Mae John yn ffermio mewn partneriaeth â’i wraig, Sarah ac mae’r fferm yn ymestyn i 284 erw. Mae nhw cadw buches sugno o 70 o wartheg a diadell o 500 o ddefaid Beulah.

Y rheswm mae Aled a Jim wedi mynd i...


Nov 3, 2019

This episode comes from an area called Adfa near Newtown, the home of John Yeomans and his family at Llwyn y Brain Farm. John farms in partnership with his wife, Sarah, and the farm extends to 284 acres. They keep a suckler herd of about 70 cattle and a flock of 500 Beulah Speckled Faced Ewes.

The reason Aled and Jim...