Preview Mode Links will not work in preview mode

Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Jul 27, 2020

Ydych chi wedi ystyried plannu coed ar eich fferm? Ydych chi'n ymwybodol o'r holl fuddion a'r potensial incwm? Yn y bennod hon, mae Geraint Jones, Swyddog Technegol Coedwigaeth Cyswllt Ffermio yn egluro'r opsiynau ac yn trafod am yr egwyddor holl bwysig o gael y goeden iawn yn y lleoliad iawn am y rheswm iawn.


Jul 27, 2020

Have you considered planting trees on your farm? Are you aware of the multiple benefits and income potential? In this episode, Geraint Jones, Forestry Technical Officer for Farming Connect, explains the options and talks through the all important principle of having the right tree in the right location for the...


Jul 12, 2020

Er gwaethaf yr heriau y mae'r diwydiant twristiaeth wedi'u hwynebu yn ystod y misoedd diwethaf y sgil pandemig Covid-19, bu diddordeb o'r newydd mewn arallgyfeirio i fythynnod gwyliau. Gyda mwy o bobl yn ystyried aros yn y DU ar gyfer eu gwyliau, a allai hyn fod yn gyfle i fusnesau ffermio?

Yn y bennod hon, rydym yn...


Jul 12, 2020

Despite the challenges the tourism industry has faced in recent months due to the Covid-19 pandemic, there has been a renewed interest in diversifying into holiday accommodation. With more people considering holidays within the UK, could this be an opportunity for farming businesses?

In this episode, we hear the story...