Preview Mode Links will not work in preview mode

Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Apr 26, 2020

Yn 2017, cafodd Michael a Rachel George, y syniad i fynd â chig eidion o’u fferm deuluol a throi’n biltong - byrbryd cig wedi’i ysbrydoli gan ddiwylliant De Affrica. Dair blynedd yn ddiweddarach, mae'r fenter wedi tyfu'n allan o’u cegin i adeilad pwrpasol ac maent wedi llwyddo i ddatblygu’r brand “From Our...


Apr 26, 2020

In 2017, Michael and Rachel George, had the idea to take beef from their family farm and turn into biltong – a meat snack inspired by South African culture. Three years later, the production has outgrown their kitchen to a purpose-built premises and they have successfully developed the “From Our Farm” brand. Tune...


Apr 14, 2020

Yn y bennod hon, mae Dr Nerys Llewelyn Jones o gwmni cyfreithwyr Agri Advisor yn rhoi trosolwg o'r rheolau newydd a'r cymorth ariannol sydd ar gael i helpu ffermwyr a busnesau sydd wedi arallgyfeirio i lywio eu ffordd trwy bandemig y Coronafeirws. Hefyd, mae Eirwen Williams o Menter a Busnes yn esbonio sut y mae Cyswllt...


Apr 14, 2020

In this episode, Dr Nerys Llewelyn Jones of Agri Advisor Solicitors provides an overview of the new rules and financial support measures in place to help farming and diversified businesses navigate their way through the Coronavirus pandemic. Also, Eirwen Williams of Menter a Busnes explains how Farming Connect is...


Apr 5, 2020

Mae cwrs newydd wedi cael ei lansio i helpu dysgwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau i reoli slyri a thail yn ddiogel. Aeth Aled draw i un o’u cyrsiau peilot yn gynharach eleni lle gwrddodd e gyda Chris Duller, arbenigwr mewn rheoli pridd a maetholion, Keith Owen, ymgynghorydd seilwaith fferm a Kevin Thomas o...